Jak nakupovat

Stručný popis nakupování v našem internetovém obchodě:


1. Výběr zboží


2. Vložit do košíku


3. Po vložení do košíku můžete pokračovat v nákupu, nebo přistoupit k objednávce


4. Vyberte způsob dodání zboží a platby


5. Zaregistrujte se v našem obchodě pokud jste u nás ještě nenakupovali


6. Potvrďte objednávku - o jejím přijetí a zpracování obdržíte potvrzení e-mailem


Podrobnější popis nakupování v našem internetovém obchodě:

1. Vyberte požadovanou kategorii, případně podkategorii produkty o které máte zájem. Produkty se zobrazí v stručném přehledu s obrázkem, názvem a cenou. Umíte si jejich třídit podle názvu, ceny a výrobce.
Tažením myší je možné určit interval Cena produktů od - do, přičemž produkty se podle nastavené ceny automaticky filtrují .. Kliknutím na obrázek, nebo název získáte o produktu podrobné informace jako je cena, stav, množství a popis produktu. Pokud máte dotazy ohledně produktu můžete se nás zeptat pomocí záložky "Dotaz na prodejce" My Vám budeme odpovídat na vaše dotazy v čem nejkratším čase.

2. Produkt o který máte zájem vložte do nákupního košíku kliknutím na ikonku "Vložit do košíku". Automaticky se zobrazí stránka s obsahem nákupního košíku, ze které můžete pokračovat v nákupu, nebo přistoupit k objednávce kliknutím na ikonku "Přistoupit k objednávce". V pravé horní části obchodu vidíte neustále stav košíku s počtem kusů a cenou produktů, které jste si přidali do košíku. Kliknutím na ikonku košíku zobrazíte jeho celkový obsah, který víte popřípadě upravovat "Smazat".

Po naplnění košíku požadovaným zbožím, stiskněte na stránce nákupního košíku "Přistoupit k objednávce".

3. Vyberte způsob doručení zboží a platby a stiskněte "Potvrdit objednávku". V rámci Bratislavy máme dovoz zboží zdarma.

4. a) Pokud nakupujete u nás poprvé vyplňte formulář "Jsem nový zákazník s identifikačními údaji".

     b) Pokud jste v našem obchodě již nakupovali, přihlaste se vyplněním e-mailu a hesla, které jste obdrželi na e-mail při první objednávce.

5. Zkontrolujte správnost údajů, popřípadě jejich upravte a pokud je vše v pořádku potvrďte objednávku. O přijetí objednávky, jakož i průběhu jejího vyřizování Vás budeme informovat e-mailem. Pro kontakt s provozovatelem obchodu můžete použít e-mail, nebo telefonní číslo uvedené na stránce "Kontakt".


Předem Vám děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že nákup bude pro Vás příjemný a pohodlný.

 

Obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Kontaktní údaje poskytovatele:

Adresa společnosti:                                                                  Fakturační údaje:

Ing. Eliška Fröhlichová                                                              IČO: 03074021
Chrášťany 217                                                                           DIČ: CZ8658046243
252 19 Chrášťany                                                                      Banka: Fio, a.s.
Česká republika                                                                         Číslo účtu: 2600613133/2010


I. Objednávka

 1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému písemnou formou: e-mailem (včetně objednávky přes e-shop) nebo poštou.

 Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

 2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba (podnikatel i IČO, DIČ), název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky).

Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).


 3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná. 

 4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelní dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

I. Dodací lhůty

1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky.

2. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží pro kávovary od 2 do 5 dnů od data ověření objednávky.

3. Káva se praží na objednávku a doba dodání je zpravidla 7 pracovních dní od data ověření objednávky.

4. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší.

II. Cena, platební podmínky a přepravní

1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců apod. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.

2. Spotřebitel hradí platbu v hotovosti, dobírkou, převodem / vkladem na účet prodávajícího.

3. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné a případně cenu dobírky.

4. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:
a) osobní odběr (pouze po tel. domluvě)
b) dopravou zdarma (platí pouze pro kávovary a mlýnky)
c) přes Českou poštu

5. Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.

III. Přebírání zboží

1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.

2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinnen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinnen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinnen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele okamžikem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1., kontaktování prodávajícího spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (e-mailem).

2. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace vadného zboží (viz. odstavec V. Záruka a servis). Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

Produkt nesmí být poškozen nebo používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se dotyčného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí apod.), které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelem.

Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

3. Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo za službu nebo zálohu, kterou spotřebitel uhradil za produkt nebo službu vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:

a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit

c) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který s ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit

5. V případě akceptování požadavků spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 15 pracovních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 50% z fakturované (vystavené) peněžní částky.

6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět
b) změnila se cena dodavatele produktu
c) vystavená cena produktu byla chybná

V. Záruka a servis

1. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.

2. Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit (pokud to charakter produktu umožňuje - zastavěný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozený, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

3. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši – vzniká nová záruka.

4. Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

5. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, při nadměrném zatěžování, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou, při užívání pro jiné účely než k tomu určené, na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí/vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd./závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením výrobku. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením a použitím nevhodných doplňků nebo materiálů či pochutin.

6. V případě uplatňování reklamace kontaktuje spotřebitel telefonicky nebo písemně (e-mailem) prodávajícího, že daný produkt vykazuje vadu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Práva spotřebitele ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jako i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

4. Prodávající a spotřebitel se dohodly, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Ing. Eliška Fröhlichová, IČ 03074021, se sídlem Chrášťany 217, Chrášťany 252 19 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

                             Adresa: Oranžová 217, Chrášťany 252 19

                             Email: info@hoelcoffee.cz

                             Telefon: +420 601570345

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, IČ, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  1. Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  2. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinnost vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. Podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  2. Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  4. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  5. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirovým programem, zálohou a heslem
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

;